Historie Nadace

 

Nadace Naše dítě byla založena 1. října 1993 jako nezisková organizace s posláním pomáhat dětem, které se ocitly v krizi a obtížných životních situacích. Zakladatelkou nadace je Ing. Zuzana Baudyšová.

 

K naplnění cíle založila nadace v České republice, po vzoru britské Childline, celostátní krizovou Linku bezpečí 116 111 určenou dětem a mládeži. Linka zahájila provoz 1. října 1994. V roce 1994 založila nadace rovněž sdružení s názvem Sdružení Linka bezpečí a mládeže, kterému svěřila nepřetržitý provoz Linky bezpečí.

 

Svůj hlavní projekt rozšířila nadace o osvětové a vzdělávací programy, o Rodičovskou linku, která je dostupná na čísle 840 111 234 nebo 606 021 021, a Linku vzkaz domů určenou dětem na útěku z domova nebo z ústavního zařízení. Nadace podniká i řadu dalších aktivit na poli dětských práv. Úkolem Nadace Naše dítě bylo zajišťovat veškeré finanční prostředky na provoz všech linek krizové intervence, vytvářet potřebného zázemí pro sdružení a zajišťovat finance rovněž na další aktivity a osvětové programy.

 

Po deseti letech zkušeností, 1. října 2004, došlo k osamostatnění Sdružení Linka bezpečí a mládeže. Sdružení na sebe převzalo hlavní projekty nadace – Linku bezpečí, Rodičovskou linku a Linku vzkaz domů. S koncem roku 2004 přešel na sdružení rovněž úkol zajišťovat veškeré nezbytné finanční prostředky na tyto projekty.

 

 V roce 2004 rozšířila Nadace Naše dítě mozaiku své činnosti na další pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným a ohroženým dětem a odstartovala své nové projekty, například osvětová kampaň Stop týrání dětí, osvětové semináře Pozitivní rodičovství, grantové řízení Skládačka nebo založila transparentní účet Konto Naše dítě.

 

Nadace je aktivní rovněž na poli dětských práv, usiluje o vytvoření účinného systému ochrany dětí v České republice, zaměřuje se rovněž na vzdělávací projekty v oblasti dětských práv, osvětovou činnost, uděluje granty, vyřizuje individuální žádosti o pomoc, spolupracuje s dětskými domovy a je v kontaktu s podobně zaměřenými organizacemi.

 

Historie

2014

 • Na podzim zahájila nadace osvětovou kampaň Dětská samota, která měla za cíl upozornit na důsledky dětského osamění a rizikové chování dětí, k němuž může samota vést. Kampaň je dostupná na www.detskasamota.cz.
 • Nadace vyhověla 93 žádostem o individuální finanční pomoc v celkové hodnotě 10 342 431,40,- Kč.
 • 5. ročníku charitativní sbírky 5 000 000,- Kč pro dětský úsměv společnosti Rossmann bylo vybráno 5 323 541,- Kč. Finanční prostředky šly na nákup operačního videolaparoskopu pro Fakultní nemocnici Brno v hodnotě 3 000 000,- Kč, na pořízení přístroje pro umělou plicní ventilaci pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze ve výši 2 000 000,- Kč a na výcvik dvou canisterapeutických asistenčních psů v hodnotě 400 000,- Kč.
 • Celková částka finančních prostředků z výnosů NIF za rok 2013 určená na rozdělení v grantovém řízení v roce 2014 byla 66 312,45,- Kč, zaokrouhlena byla na 200 000,- Kč a vyhověno bylo 5 organizacím.
 • Cenu Zlaté srdce pro ochránce dětí získala Mgr. Jana Zemanová, zakladatelka a dlouholetá ředitelka Kolpingova doma v Praze.

2013

 • Nadace oslavila 20 let své existence, během níž přerozdělila na 250 milionů korun na pomoc týraným, ohroženým a handicapovaným dětem.
 • V roce 2013 nadace přerozdělila 8 200 110,81,- Kč a vyhověla tak 112 žádostem.
 • Celková částka finančních prostředků z výnosů NIF za rok 2012 určená na rozdělení v grantovém řízení v roce 2013 byla 196 996,932,- Kč. Tato částka byla zaokrouhlena na 200 000,- Kč a nadace vyhověla 8 organizacím.
 • Cenu Zlaté srdce pro ochránce dětí získali lékaři Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a poslankyně Miroslava Němcová.
 • Díky transparentnímu účtu Konto Naše dítě vyhověla nadace 20 žádostem v celkové výši 527 682,- Kč.
 • Advokáti na Lince právní pomoci zodpovědí 130 dotazů.

2012

 • Zakladatelka nadace Zuzana Baudyšová byla znovu zvolena do představenstva bruselské mezinárodní organizace Missing Children Europe.
 • Nadace spustila kampaň Složme se na pomoc ohroženým dětem zaměřenou na širokou veřejnost a vyzývající k přímé a pravidelné pomoci handicapovaným, týraným, zneužívaným či opuštěným dětem.
 • Nadace poskytla finanční pomoc prostřednictvím 108 individuálních žádostí v celkové výši 8 766 423,- Kč.
 • Během jednoho týdne 4. ročníku charitativní sbírky 5 000 000,- Kč pro dětský úsměv společnosti Rossmann se vybralo 3 891 422,- Kč. Částka 1 300 000,- Kč byla věnována Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze na nákup přístroje MEEK machine na transplantaci kůže a na rekonstrukci oddělení dětského akutního příjmu. Fakultní nemocnice v Brně získala přístroj Versajet ve výši 600 000,- Kč pro selektivní zbavování kožních ran. Přístroj VeinViewer a Fotona Dynamis XS za 1 800 000,- Kč byl věnován Nemocnici Ostrava a operační laparoskop pro dětskou chirurgii za 300 000,- Kč pro Thomayerovu nemocnici v Praze.
 • grantovém řízení NIF byla poskytnuta pomoc ve výši 244 475,- Kč, vyhověno bylo 10 organizacím.
 • Cenu Zlaté srdce pro ochránce dětí získaly Kancelář veřejného ochránce pod vedením JUDr. Pavla Varvařovského a Dětské krizové centrum s ředitelkou PhDr. Zorou Duškovou.
 • Nadace uspořádala v lednu a březnu 2012 semináře Pozitivního rodičovství.
 • Advokáti na rodinné právo poskytli v roce 2012 právní poradenství na Lince právní pomoci ve 181 případech.

2011

2010

 • Na pomoc dětem handicapovaným, dětem ze sociálně slabých rodin a různým zařízením poskytla nadace v rámci individuálních žádostí finanční dary v celkové výši 9 416 996,66,- Kč.
 • Ve 2. ročníku charitativní sbírky 5 000 000,- Kč pro dětský úsměv společnosti Rossmann přispěli zákazníky celkovou částkou v hodnotě 5 902 564,- Kč.
 • Celkem 8 organizacím bylo vyhověno v rámci grantového řízení NIF ve výši 420 127,- Kč.
 • Cenu Zlaté srdce pro ochránce dětí získal Zdeněk Miler.
 • V OC Europark uskutečnila nadace osvětovou výstavu STOP násilí na dětech.
 • Advokáti na Lince právní pomoci zodpovědí 204 telefonických dotazů a v 77 případech poskytli odbornou radu prostřednictvím emailu.
 • Na Internet Hotline přišlo v roce 2010 1 552 oznámení o nevhodném obsahu na internetu.

2009

 • Nadace spustila osvětovou kampaň Pozitivní rodičovství s cílem podpořit pozitivní přístup rodičů k dětem.
 • Finanční pomoc nadace na individuální žádosti činila 3 309 847,- Kč.
 • První ročník charitativní sbírky 5 000 000,- Kč pro dětský úsměv společnosti Rossmann byl ve znamení výtěžku v hodnotě 5 610 028,- Kč, šek pro nadaci ve výši 2 805 014,- Kč převzala ředitelka nadace Zuzana Baudyšová.
 • V rámci grantového řízení NIF bylo přerozděleno 681 817,- Kč 20 organizacím.
 • Grantovým řízením Skládačka 2009 podpořila nadace 4 organizace celkovou částkou 200 000,- Kč.
 • Ochranou dětí před nevhodným obsahem na internetu se zabývala Internet Hotline, která v roce 2009 přijala 2 032 oznámení.
 • Ředitelka nadace Zuzana Baudyšová byla znovuzvolena členkou předsednictva Missing Children Europe.

2008

 • Zasedání organizace Missing Children Europe se poprvé konalo v Praze.
 • Celková výše schváleným individuálním žádostem byla 1 641 968,- Kč.
 • Celková částka finančních prostředků z NIF určená na rozdělení v grantovém řízení v roce 2008 je 642 612,- Kč pro 19 organizací.
 • V grantovém řízení Skládačka 2008 nadace rozdělila ve prospěch ohrožených dětí 1 121 150,- Kč.
 • V průměru přišlo na Internet Hotline 80 oznámení měsíščně o nevhodném obsahu.
 • Cenu Zlaté srdce za ochránce dětí obdrželi v roce 2008 Eduard Tvrdý, Irena Dušková z Denního stacionáře AKORD a Alžběta Jirásková. Mimořádnou cenou odměnila nadace i Ester Janečkovou a pořad Pošta pro tebe.

2007

 • Nadace založila první internetovou linku v České republice pod názvem Internet Hotline.
 • Pokračovala dlouholetá kampaň proti psychickému a fyzickému týrání dětí Dejme týrání dětí červenou kartu!
 • Na pomoc konkrétním ohroženým dětem vynaložila nadace dary ve výši 1 408 367,60,- Kč.
 • Prostřednictvím grantového řízení NIF bylo přerozděleno 475 742,- Kč, podpořeno bylo 13 projektů.
 • Na projekty v rámci grantového řízení Skládačka 2007 nadace rozdělila 1 149 340,- Kč.
 • Nadace předala cenu Zlaté srdce pro ochránce dětí manželům Kopeckým z Hovězí u Vsetína, MUDr. Ivanu Platzovi a Mgr. Evě Dvořákové.

2006

 • Na pomoc jednotlivým dětem ze sociálně slabých rodin, různým zařízením a společnostem poskytla nadace finanční dary v celkové výši 485 594,- Kč.
 • V rámci grantového řízení NIF 2006 bylo podpořeno 14 projektů v celkové hodnotě 436 655,- Kč.
 • Prostřednictvím grantového řízení Skládačka 2006 přerozdělila nadace ve prospěch dětí 1 138 075,- Kč, konkrétně schválila 41 projektů.
 • Společně se společností Seznam.cz vytvořila nadace internetovou kampaň Letem světem internetem s Dětským desaterem bezpečného chování na internetu.
 • Nadaci se podařilo získat na dvouletý grant z EU ve výši 85 440,50 eur na Internet Hotline.
 • Zkušení advokáti řešili na Lince právní pomoci v roce 2006 na 400 dotazů týkajících se problematiky dětí.
 • V rámci předvánoční sbírky ve spolupráci s Českou spořitelnou získala nadace 4 134 228,- Kč.
 • Poprvé nadace udělila cenu Zlaté srdce pro ochránce dětí. Cenu převzali například manželé Hana a Petr Maláskovi, paní Jarmila Dolejšková i Městský úřad ve Valašském Meziříčí.

2005

 • Nadace schválila individuální žádosti ve výši 730 269,- Kč.
 • V roce 2005 se o granty z NIF ucházelo celkem 59 projektů, v rámci grantového řízení bylo podpořeno 17 projektů celkovou částkou 509 906,- Kč.
 • V grantovém řízení Skládačka 2005 nadace poskytla finanční prostředky ve výši 2 451 946,- Kč na ochranu a pomoc dětí.
 • Nadace spustila kampaň Bezpečný internet dětem a vydala Desatero pro školáky.
 • V listopadu nadace zahájila provoz právního poradenství pod názvem Linka právní pomoci, na níž zkušení advokáti z oblasti práva poskytují právní rady ohledně problematiky dětí.

2004

 • Programové prohlášení Koalice "Děti patří do rodiny" ze dne 26. února 2004.
 • Nadace poskytla finanční pomoc ve výši 31 800,- Kč šesti individuálním žadatelům a další finanční a věcná pomoc dětským domovům.
 • V roce 2004 nadace přerozdělila 433 102,- Kč z výnosu z Nadačního investičního fondu mezi sedm neziskových organizací na projekty zaměřené na ochranu dětí.
 • Dne 15. září proběhl narozeninový galavečer u příležitosti desetileté činnosti celostátní Linky bezpečí určené pro děti a mládež.
 • Mezinárodní jednání Evropské federace pro pohřešované a komerčně zneužívané děti proběhlo v Bruselu, jehož je Nadace Naše dítě členem 1. října osamostatnění Sdružení linka bezpečí a mládeže.
 • Odstartoval nový projekt Skládačka 2005 na pomoc ohroženým dětem.
 • Nadace se zapojila do mezinárodního projektu „AGIS Program“ s cílem vypracovat „Studii skutečného rozsahu fenoménu pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí v 10 nových členských státech EU.
 • V prosinci bylo ukončeno první kolo výběrového řízení projektu Skládačka 2005 a posouzeno 71 žádostí o podporu nadace.

2003

 • V únoru byla ukončena činnost Krizového centra Linky bezpečí, neboť děti týrané a zneužívané, kvůli nimž bylo zřízeno, tvořily jen velmi malou část klientely.
 • Byl zahájen provoz Linky vzkaz domů pro děti na útěku z domova.
 • finanční dar 19 mil. Kč ve prospěch Sdružení Linka bezpečí (celostátní Linka bezpečí, Rodičovská linka, Linka vzkaz domů)
 • v květnu odstartován 2. ročník dvouletého projektu „Podpora dětských práv“ ve spolupráci s EU a společností Johnson and Johnson
 • v září slavnostní večer v Obecním domě u příležitosti 10. narozenin Nadace Naše dítě, zároveň vydána publikace 10 let Nadace Naše dítě
 • přerozdělení 668 350 Kč z výnosu z Nadačního investičního fondu za rok 2002 mezi 13 neziskových organizací na projekty zaměřené na ochranu dětí
 • Finanční i věcná pomoc dětským domovům a individuálním žadatelům ve výši 66 250,- Kč.

2002

 • Nadace zajišťovala financování provozu celostátní bezplatné Linky bezpečí pro děti, které se ocitnou v obtížné životní situaci (v roce 2002 celkem 20 mil. Kč).
 • Nadace zahájila dvouletý projekt „Podpora dětských práv“ ve spolupráci s EU a společností Johnson and Johnson (v rámci projektu byl vydán pracovní sešit ke Slabikáři dětských práv nazvaný „Vím, co smím“, dále se uspořádala série odborných seminářů pro pedagogy základních škol).
 • Přerozděleno bylo 287 684,- Kč z výnosu z Nadačního investičního fondu mezi projekty jedenácti organizací zaměřených na ochranu dětí.
 • Byl předán finanční dar v celkové výši 500 000,- Kč deseti rodinám s dětmi v obci Hořín na Mělnicku, které byly postiženy srpnovými povodněmi.

2001

 • Dne 2. dubna byla spuštěna Rodičovská linka.
 • V roce 2001 bylo přerozděleno 18,8 mil. Kč z konta nadace na projekty Sdružení Linka bezpečí (celostátní Linka bezpečí, Krizové centrum, Rodičovská linka, Internetová linka pro děti).
 • Nadace rozdělila výnos z Nadačního investičního fondu ve výši 295 909,- Kč mezi 10 organizací, které se zabývají ochranou dětí.
 • Nadace vydala Slabikář dětských práv pro žáky I. stupně základních škol a Metodiky ke Slabikáři dětských práv za finanční pomoci společnosti Johnson & Johnson, spol. s r.o., a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

2000

 • Nadace poskytla nadační dary ve výši 14,9 mil. Kč ve prospěch Sdružení Linka bezpečí a dalších projektů zaměřených na ochranu dětí.
 • Výnos prostředků z Nadačního investičního fondu činil 295 909,12,- Kč.

1999

 • Nadace poskytla darů v celkové výši 12,8 mil. Kč na celostátní Linku bezpečí, Krizové centrum a vyhovění několika dalším žádostem o poskytnutí finančních prostředků na ochranu dětí
 • Přiděleno bylo 5,9 mil. Kč Nadaci Naše dítě z I. etapy rozdělování finančních prostředků z Nadačního investičního fondu, které jsou určeny k navýšení základního jmění nadace.

1998

 • Za rok 1998 nadace přerozdělila 13 mil. Kč na projekty zaměřené na ochranu dětí.

19​97

 • Dne 1. ledna byl zahájen provoz v nových prostorách.
 • ČESKÝ TELECOM, a.s., umožňuje bezplatné volání všem dětem z celého území České republiky.
 • Nadace přerozdělila sponzorské dary  ve výši 9 mil. Kč ve prospěch Sdružení Linka bezpečí dětí.

1996

 • Rekonstrukce sídla Nadace Naše dítě a Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže, přestěhování Linky bezpečí do nových půdních prostor.
 • Proběhl seminář s britskými odborníky z NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) a Childline pro sociální pracovníky konaný pod záštitou a ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí.

1.1.1995

 • Otevření Krizového centra Linky bezpečí jako nestátního zdravotnického zařízení s cílem pomáhat především dětem zneužívaným, týraným a zanedbávaným.

1. 9. 1994

 • Zahájení činnosti Linky bezpečí a bezplatného provozu pro pražské děti.

1.10.1993

 • Založení Nadace Naše dítě Ing. Zuzanou Baudyšovou.
 • Vytyčení a příprava projektu Linka bezpečí.
ENCZ